Kvalitet och miljö är viktigt för oss

Dignus Medical vill alltid uppfylla kunden krav, behov och förväntningar genom att vara uppmärksamma och ha kunden i fokus – så att vi alltid levererar i rätt tid och med rätt kvalitet. Vi ska bidra till ett hållbart samhälle genom att bidra med god hälsa, reducerat klimatutsläpp och reducerat resande. Vi ska ta hand om våra anställda och kandidater så att de upplever trygghet, säkerhet och god livskvalitet genom att följa lagar, förordningar, standarder, specifikationer och etiska riktlinjer. Vi ska lära av våra misstag och genom ständiga förbättringar stärka vår kompetens, våra processer och våra tjänster.

Vi bygger våra värderingar på

FN’s hållbarhetsmål

Dignus Medical har åtagit sig att bidra till ett hållbart samhälle och vi har valt att bygga vår kvalitets-, miljö- och HSE-policy på ett urval av FN:s hållbarhetsmål: Dignus Medical ska bidra till att samhället har en bra hälso- och sjukvård som är säker och kvalitativ genom att erbjuda kompetenta specialistläkare till de delar av samhället som behöver detta. Vi ska också bidra till god hälsa för våra medarbetare genom att underlätta arbetsförhållanden och fysisk aktivitet. Vi ska ha en inkluderande företagskultur som skapar trivsel och god arbetmiljö.

Dignus Medical ska hjälpa till att begränsa utsläppen av växthusgaser och samhällets resursanvändning genom att minska utsläppen från resor och genom att digitalisera alla våra processer. Vi ska ha ett medvetet förhållande till användandet av transportmedel vid resor för våra egna anställda, kandidater och begränsa reseaktiviteterna där det är möjligt. Vid val av partners kommer partners som har en medveten inställning till miljön och miljöavtrycket att föredras.

Dignus Medical ska stimulera till ett väl fungerande samarbete med våra kunder, medarbetare och kandidater så att våra tjänster kan levereras mer effektivt, målmedvetet och med högre samhällsnytta och därmed bidra till ett mer hållbart samhälle.
För oss är det viktigt med likabehandling av alla kandidater och objektivt utvärdera alla kvalificerade kandidater.
Kompetensöverföring, utbildning och ständiga förbättringar är våra viktigaste verktyg. Vid val av samarbetspartners kommer partners som har en medveten inställning till hållbarhet och miljöavtryck att föredras.

Miljö

    • Vi ska vara medvetna om vårt sociala ansvar nationellt och internationellt, förebygga föroreningar och ta hand om miljön. Vi ska ha ett medvetet förhållande till användandet av transportmedel vid resor för våra egna anställda och kandidater och begränsa reseaktiviteterna där det är lämpligt.
    • Vid val av partners kommer partners som har en medveten inställning till miljön och miljöavtryck att föredras.

Kvalitet

Våra medarbetare är vår främsta och viktigaste resurs. De anställdas hälsa och säkerhet måste värnas genom nollvision gentemot skador och olyckor.

  • Vi ska ha en inkluderande företagskultur som skapar trivsel och goda arbetsvillkor.
  • Vi är noggranna med likabehandling av alla kandidater och utvärderar alla kvalificerade kandidater objektivt.
  • Vi ska vara en pålitlig, opartisk och professionell aktör som följer och tillämpar lagar, förordningar, standarder, specifikationer och etiska riktlinjer.
  • Vi ska möta våra kunders krav på förväntningar och leverera våra tjänster med rätt kvalitet.
  • Vi ska lära oss av våra misstag och genom ständiga förbättringar stärka vår kompetens, våra processer och tjänster.