Kvalitet og miljø er viktig for oss

Dignus Medical skal alltid oppfylle kundenes krav, behov og forventninger gjennom å være oppmerksomme og ha kunden i fokus – slik at vi alltid leverer til rett tid og med rett kvalitet. Vi skal bidra til et bærekraftig samfunn gjennom å bidra til god helse, reduserte klimagassutslipp og redusert ressursbruk. Vi skal ivareta våre ansatte og kandidater slik at de opplever mestring, trygghet og god livskvalitet og overholde gjeldende lover, forskrifter, standarder, spesifikasjoner og etiske retningslinjer. Vi skal lære av våre feil og gjennom kontinuerlig forbedring styrke vår kompetanse, våre prosesser og våre tjenester.

Vi bygger på våre verdier

FN’s bærekraftsmål

Dignus Medical er opptatt av å bidra til et bærekraftig samfunn og vi har valgt å bygge vår kvalitets-, miljø- og HMSpolicy’er på et utvalg av FN’s bærekraftsmål: Dignus Medical vil bidra til at samfunnet har en god dekning av helsetjenester med trygg og god kvalitet gjennom å tilby kompetente legespesialister til de deler av samfunnet som trenger dette. Vi skal også bidra til god helse for våre ansatte gjennom tilrettelegging av arbeidsforhold og fysisk aktivitet. Vi skal ha en inkluderende bedriftskultur som skaper trivsel og gode arbeidsforhold.

Dignus Medical vil bidra til å begrense utslippene av klimagasser og samfunnets ressursbruk ved å redusere utslipp fra reiser og gjennom å digitalisere alle våre prosesser. Vi skal ha et bevisst forhold til bruken av transportmidler ved reising for våre egne ansatte og kandidater og begrense reisevirksomheten der det er hensiktsmessig.

Ved valg av samarbeidspartnere vil det foretrekkes partnere som har en bevisst holdning til miljø og miljøfotavtrykk.

Dignus Medical vil stimulere til et velfungerende partnerskap med våre kunder, ansatte og kandidater slik at helsetjenester kan leveres mer effektivt, målrettet og med høyere samfunnsnytte og derved bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Vi vil vektlegge likeverdig behandling av alle kandidater og objektivt evaluere alle kvalifiserte kandidater.

Kompetanseoverføring, opplæring og kontinuerlig forbedring er våre viktigste verktøy. Ved valg av samarbeidspartnere vil det foretrekkes partnere som har en bevisst holdning til bærekraft og miljøfotavtrykk.

Miljø

 • Vi skal være bevisst vårt samfunnsansvar nasjonalt og internasjonalt, forebygge forurensing og ta vare på miljøet. Vi skal ha et bevisst forhold til bruken av transportmidler ved reising for våre egne ansatte og kandidater og begrense reisevirksomheten der det er hensiktsmessig.
 • Ved valg av samarbeidspartnere vil det foretrekkes partnere som har en bevisst holdning til miljø og miljøfotavtrykk.

Kvalitet

 • Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. De ansattes helse og sikkerhet skal ivaretas
  gjennom null-visjon for skader og ulykker.
 • Vi skal ha en inkluderende bedriftskultur som skaper trivsel og gode arbeidsforhold.
 • Vi vil vektlegge likeverdig behandling av alle kandidater og objektivt evaluere alle kvalifiserte kandidater.
 • Vi skal være en pålitelig, upartisk og profesjonell aktør som følger gjeldende lover, forskrifter, standarder, spesifikasjoner og etiske retningslinjer.
 • Vi skal møte våre kunders krav for forventninger og levere våre tjenester med rett kvalitet.
 • Vi skal lære av våre feil og gjennom kontinuerlig forbedring styrke vår kompetanse, våre
  prosesser og våre tjenester.